top of page

Yrityssaneeraustyökalu

Tarkista yrityssaneeraustyökalullamme, täyttääkö yrityksenne yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneeraus pähkinänkuoressa

Yrityssaneeraus on

 • yrityksen tai velkojan hakemuksella ja tuomioistuimen päätöksellä alkava menettely, jonka tarkoituksena on;

 • taloudellisissa vaikeuksissa olevan, mutta liiketaloudellisesti kannattavan yrityksen tervehdyttäminen

 

Saneerausmenettelyssä

 • yrityksen toiminta jatkuu selvittäjän valvonnassa

 • kaikkien ennen saneerauksen aloittamista syntyneiden velkojen osalta tulee voimaan maksu- ja perintäkielto, jotta saneerausohjelma saadaan laadittua

 

Saneerausohjelma

 • laaditaan selvittäjän toimesta

 • sisältää saneeraustoimenpiteiden lisäksi velkajärjestelyt, jotka voi koskea kaikkien ennen menettelyä syntyneiden, vakuusvelkojen ja tavallisten velkojen ehtoja;

 • voidaan vahvistaa tuomioistuimessa 1) kaikkien velkojien suostumuksella 2) kaikkien velkojaryhmien enemmistön suostumuksella 3) ilman kaikkien velkojaryhmien suostumusta

Maksukyvyttömyys tai
uhkaava maksukyvyttömyys

Laki yrityksen saaneerauksesta toteaa, että velkasaneeraus eli yrityssaneeraus voidaan aloittaa, jos vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä (20%) velallisen tunnetuista veloista, tekevät velkojan kanssa yhdessä hakemuksen ja ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta.

 

Nämä velkojat eivät saa olla velallisen läheisiä.

Lisäksi velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai velallinen on maksukyvytön.

Vaikka velallinen ei saa taaksen tarpeeksi velkojia on yrityssaneerausta silti mahdollista hakea ja saada se. 

Saneerauskelpoisuus

Yhtiö on saneerauskelpoinen, mikäli saneeraustoimilla on mahdollista saada yhtiön liiketoiminta jälleen kannattavaksi. Tärkeässä roolissa on saneeraussuunnitelma.

Saneeraussuunnitelma

Saneeraussuunnitelmalla tarkoitetaan velallisen yrityssaneeraushakemukseen liitettävää suunnitelmaa siitä, miten nyt huonosti menevä liiketoiminta on mahdollista saada sujumaan paremmin eli käytännössä miten siitä saadaan jälleen tuottavaa.

 

Saneeraussuunnitelma on olennainen osa saneerauksen saamisen arviointi etenkin, kun se pitää toimittaa tilintarkastajalle.

 

Lakimiehemme ovat myös vahvoja kauppatieteiden osaajia, joten he osaavat kirjoittaa saneeraussuunnitelman sellaiseksi, että se tukee saneeraushakemusta.

Milloin saneerausta ei saa?

Yrityssaneeraus voi estyä silloin, kun käsillä on niin sanottu esteperuste.

Esteperuste on seikka, johon velkoja voi vedota estääkseen yrityssaneerauksen myöntämisen. Pääsääntöisesti näihin otetaan kantaa jo yrityssaneeraushakemuksessa, sillä näin voidaan ainakin osa esteistä suoraan eliminoida. Osittain esteperusteet ovat sellaisia, että ne kannattaa hoitaa kuntoon ennen kuin lähdetään hankkimaan tilintarkastajan lausuntoa.

Esimerkkejä esteperusteista:

 • Velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti;

 • On todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista;

 • On todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja;

 • On perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen;

 • On perusteltua syytä olettaa, että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä; tai

 • Velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan

bottom of page