Saneerauksen vaiheet

Saneerausmenettelyn vaiheet

Aloitus

· saneeraushakemus

· asianosaisten kuuleminen (muun muassa velkojat ja muut tahot)

· käräjäoikeus tutkii, täyttyykö edellytykset em. kuulemisen perusteella

· käräjäoikeus tutkii yrityssaneerauksen esteet

· mahdolliset maksu- perintä- ja/tai täytäntöönpanokiellot

· päätös yrityssaneerauksen aloittamisesta tai hakemuksen hylkäämisestä

· selvittäjän määrääminen siinä tapauksessa, että menettely aloitetaan

Saneerausohjelman laatiminen

· yrityksen toiminta jatkuu normaalisti siten, että selvittäjä valvoo liiketoimintaa

· perusselvitys yhtiön tilasta, jonka laatii selvittäjä

· saneerausehdotus, jonka avulla yhtiö voidaan tervehdyttää

· asianosaisten omat ehdotukset saneerauksen sisällöstä

Saneerausohjelman käsittely

· asianosaisten kuuleminen ja lausumat maksuohjelmaehdotuksesta

· riitautusten käsittely selvittäjän toimesta

· ehdotuksen muuttaminen lausumien perusteella, mikäli katsotaan olevan aihetta

· äänestysmenettely lopullisesta ehdotuksesta, mikäli kaikki eivät ole yksimielisiä

Saneerausohjelman vahvistaminen

· äänestysselvitys (YRLS 76.4 §)

· mahdolliset kuulemiset

· käräjäoikeus tutkii, voidaanko saneerausohjelma vahvistaa

· käräjäoikeus tekee päätöksensä ohjelman vahvistamisesta tai vahvistamatta jättämisestä